تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1380 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم (ع( 
 
لیسانس 
1380 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم (ع‌(‌ 
 
دکترا 
 
علوم سیاسی.گرایش اندیشه سیاسی 
دانشگاه باقرالعلوم 
 
سطح 4