مقایسه سیستم حکومتی وریاستی امریکا وپارلمانی انگلستان باجمهوری اسلامی ایران
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برتری نظام اسلامی ایران