گونه های مختلف و تطور تاریخی درتشیع(اعتقادی وسیاسی)
54 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بیان گونه های تشیع سیاسی واعتقادی در سه دوره نخست اسلام 1-تشیع ومعنای لغوی و اصطلاحی 2-گونه های تشیع در سه دهه نخست 3-تشیع سیاسی وعملکرد آن 4-تشیع اعتقادی وعملکرد آن 5-مقایسه تشیع سیاسی واعتقادی