بررسی اندیشه سیاسی کانت و روسو
52 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله سعی شده اندیشه سیاسی کانت وروسو با توجه به مفاهیم تجدد غربی مانند آزادی، فردگرایی،قانون،دین مدنی،اراده عمومی و.......بررسی شود